3D model novoříšské knihovny

Vstupte do knihovny premonstrátů v Nové Říši pomocí 3D modelu!

Současná trojrozměrná počítačová grafika představuje jednu z metod, jak prezentovat dostupné stavy poznání z oborů přírodovědných, technických, avšak taktéž i humanitních formou jednoho aspektu virtuální reality. V našem případě je tato metoda využívána k prezentaci navazujícího výzkumu hmotného kulturního dědictví, ve věci knihovního nábytku v premontstrátské kanonii v Nově Říši.

Představovaný model na němž se v současnosti stále pracuje, je vytvářen pomocí fotogrametrie. V knihovním sále bylo opakovaně pořizováno velké množství fotografií, tak aby došlo v co možné největší míře postižena plastičnost, členění i detaily zdejšího knihovního nábytku. Následným zpracováním specializovaným softwarem s časově náročným iteračním procesem, dochází k identifikaci prostorových souřadnic charakteristických bodů z kamery, které jsou následně dopočítány do tvořeného 3d virtuálního modelu. Naším cílem je tento model dále rozvíjet.

Náhledy do současného 3d zobrazení. Nastavení a upravy měřítka modelu získaného z fotogrametrie a korekce jeho virtuálního skeletu pomocí skutečně změřeného hodnoty.