Prostory a mobiliář

Knihovna se rozprostírá ve čtyřech místnostech, z nichž tři jsou vybaveny zdobným nábytkem. Veřejnosti je přístupný pouze hlavní sál z výpravnou nástropní freskou a v základu barokním knihovním nábytkem.

 

Se zvětšováním knihovního fondu premonstrátského kláštera v Nové Říši za opata Josefa Bernarda Pelikána (1712-1792) vznikla potřeba vybudovat novou reprezentativní knihovnu. Pro tu byla zbudována nová místnost s neckovou klenbou, kterou roku 1770 opatřil freskou malíř Ignác Mayer starší. Vybavování knihovny však mohlo trvat ještě několik let, jelikož za parkety bylo zaplaceno 155 zl. až roku 1776. 

Za knižní skříně a štafírování sloupů bylo zaplaceno 590 zl. až roku 1778.  Jak však poznamenal Václav Mílek, skříně jsou na základě stylové analýzy starší a mohly by pocházet z knihovny zrušené jezuitské koleje v Telči, kterou opat Pelikán roku 1776 koupil. Skříně vyhotovené ve třicátých letech 18. století jezuitských truhlářem a řezbářem Ignatiem Knollem, pak nechal upravit a doplnit na velikost nové knihovny.

Barevné vyznačení jednotlivých částí knihovního nábytku v současné novoříšské knihovně. Červeně jsou vyznačeny předpokládané části telčské knihovny se zvýrazněnými nápisy, zelené jsou druhotné spoje a části dodělané po převezení knihovny do Nové Říše, světle žluté jsou nástavce z 19. století. Modrou a oranžovou jsou odlišeny dva typy hlavic.